ALGEMENE VOORWAARDEN OMNIBUS GROUP BV

Al onze diensten, leveringen en verkopen gebeuren onder de toepassing van de volgende voorwaarden, welke  voorwaarden altijd primeren op die van de klant.

1: Leveringen

Alle leveringen geschieden uitsluitend op risico van de koper.

2: Betaling

De facturen zijn contant betaalbaar op de zetel van Omnibus Group BVBA, rekening nummer Fortis: BE03 0016 2697 0084 – BIC: GEBABEBB

Alle betalingen dienen voor de vervaldag  vereffend te worden, in geval van achterstallige betalingen houden wij ons het recht voor ofwel de verdere verkoop te vernietigen ofwel de leveringen te schorsen tot de betaling is gebeurd.

Elke op de vervaldag onbetaalde factuur alsook alle administratieve kosten gemaakt, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling recht geven op een intrest gelijk aan de wettelijke interestvoet verhoogd met 2%, berekend vanaf de vervaldag. Bovendien zal voor elk bedrag dat 8 dagen na de ingebrekestelling onbetaald is gebleven, van rechtswege een conventionele forfaitaire en onherroepelijke schadevergoeding verschuldigd zijn van 10 % van het nog verschuldigd saldo met een minimum van 50 Euro,

3: eigendomsrecht

De koopwaar blijft eigendom van Omnibus Group BVBA tot de volledige betaling van de hoofdsom, kosten, eventuele schadevergoeding en intresten voldaan is.

4: Overmacht

Ongevallen, vorst, brand, werkstaking, oorlogstoestand en andere omstandigheden welke de onze leveringen of vervoer kunnen belemmeren of beletten, worden beschouwd als overmacht en zijn ten onze voordele voorbehouden. Overmacht stelt ons vrij van alle verantwoordelijkheden.

5: Klachten

Klachten betreffende de levering en elk protest dienen te gebeuren binnen de acht kalender dagen na levering.

6: Geschillenregeling

In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd en is enkel het Belgisch recht toepasselijk.